Urbanism

Urbanism

PUG_CRISTESTI

Informatii detaliate

I. Certificat de Urbanism
1. Emitere Certificat de Urbanism
Documente necesare emiterii Certificatului de Urbanism:

a) cererea-tip (F1- Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism si Precizari privind completarea formularului), in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzand:

1. elementele de identificare a solicitantului

2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel

3. elementele care definesc scopul solicitarii

b) planuri cadastrale/topografice, cu evidentierea imobilelor in cauza, astfel:

1. pentru imobilele neinscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: plan de incadrare in zona, la una din scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, dupa caz, eliberat, la cerere, de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara

2. pentru imobilele inscrise in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan si extras de carte funciara pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara

c) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, in copie

Certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, precum si cerintele urbanistice specifice amplasamentului, determinate in conformitate cu prevederile documentatiilor de urbanism avizate si aprobate, document care se elibereaza, la cerere, oricarui solicitant – persoana fizica sau persoana juridica – nefiind necesara prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care sa ateste dreptul de proprietate.

Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Informatii taxa Certificat Urbanism – se stabileste conform Hotarare ____

1. Taxa pentru eliberarea Certificatului de urbanism, in mediul urban este de:

Suprafata pentru care se obtine

certificatul de urbanism :

(lei)
a) panǎ la 150 mp inclusiv lei
b) intre 151 si 250 mp inclusiv lei
c) intre 251 si 500 mp inclusiv lei
d) intre 501 si 750 mp inclusiv lei
e) intre 751 si 1.000 mp inclusiv lei
f) peste 1.000 mp 14 lei + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depǎseste suprafata 1.000 mp

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita conform pct.1.

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism
si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate
din cadrul consiliului judetean se stabileste de consiliul local in suma de pana la:
15 lei

Formulare – emitere Certificat de Urbanism:

– Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism si Precizari privind completarea formularului

2. Prelungire Certificat de Urbanism
Documente necesare prelungirii Certificatului de Urbanism:

1. cererea-tip (formularul-model CERERE pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism)

2. certificatul de urbanism nr._____ din __________________ (in original)

3. planurile anexa la certificatul de urbanism (in original)

4. documentul privind achitarea taxei (in copie)

Informatii taxa pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism – conform Anexa 1 la Hotararea _____________

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egala cu: 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale

Formular: Cerere pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism

II. Autorizatie de Construire/Desfiintare
1. a) Emitere Autorizatie de Construire 1.b) Emitere Autorizatie de Desfiintare
Documentele necesare emiterii Autorizatiei de Construire:

Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care cuprinde, urmatoarele documente:

– Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare – semnata de catre solicitant/ beneficiar/ investitor

– ANEXA la Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare – Anexa se intocmeste si se semneaza de catre proiectantul documentatiei (persoana fizica sau juridica), se precizeaza datele de identificare, dupa caz:

– numele si prenumele intocmitorului si se aplica parafa – dupa caz

– numele firmei, numele si prenumele reprezentantului si se aplica stampila

– certificatul de urbanism si planurile anexa, in copie

– dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel

– documentatia tehnica – D.T., in doua exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la emitent si un exemplar vizat spre neschimbare se returneaza beneficiarului

– avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acesteia, in copie

– pentru proiectele de infrastructura transeuropeana de transport, avizele/si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acestuia, avizele/acordurile de principiu sau, dupa caz, avizele de amplasament favorabile conditionate pentru relocarea sistemelor/retelelor de transport si de distributie a energiei electrice, gazelor naturale si a titeiului, precum si a altor retele de utilitati situate pe coridorul de expropriere

– studiile de specialitate, nota tehnica justificativa sau raportul de expertiza tehnica pentru lucrari de interventie la constructii existente, raportul de audit energetic, raportul de expertiza a sistemelor tehnice, certificatul de performanta energetica a cladirii, pentru lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice la cladiri si/sau pentru lucrari de renovare majora, precum si studiul privind posibilitatea montarii/utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei, in cazurile prevazute de legislatia privind performanta energetica a cladirilor si in masura in care prin auditul energetic al cladirii se stabileste ca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, functional, economic si al mediului inconjurator, solicitate prin certificatul de urbanism, in conditiile legii, un exemplar

– dovada privind achitarea taxelor aferente (autorizatie de construire, taxa timbru arhitectura)

In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Lege, documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare, elaborata in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, avizate si aprobate, potrivit legii, are aceeasi structura cu documentatia pentru autorizatia de construire si este considerata completa daca, pe langa cererea pentru emiterea autorizatiei de desfiintare – inclusiv anexa – (se utilizeaza formularul-model F.8 «CERERE pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare» obtinut de la emitent), completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform documentatiei tehnice – D.T.A.D. cuprinde aceleasi documente mentionate, adaptate scopului, precum si certificatul de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (in copie).

La depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se vor avea in vedere urmatoarele:

a) in conformitate cu prevederile art. 7 alin.(1) din Lege, odata cu autorizatia de construire/desfiintare se solicita, de regula, si autorizarea organizarii executarii lucrarilor. In aceasta situatie, solicitantul are obligatia de a prezenta, pe langa documentatia tehnica – D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de baza (D.T.A.C.), documentatia tehnica – D.T. pentru organizarea executarii lucrarilor (D.T.O.E.) – piese scrise si desenate -, intocmita in baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, impreuna cu avizele specifice aferente (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate si altele asemenea, dupa caz), in doua exemplare

b) in situatia in care, prin certificatul de urbanism a fost solicitata elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexeaza documentatiei, inclusiv avizele/aprobarile obtinute pentru acestea (doua exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor in intregul lor

Documentele necesare emiterii Autorizatiei de Desfiintare:

Autorizatia de desfiintare se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei, care va contine urmatoarele documente:

– Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare – semnata de catre solicitant/beneficiar/investitor

– ANEXA la Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare – Anexa se intocmeste si se semneaza de catre proiectantul documentatiei (persoana fizica sau juridica), se precizeaza datele de identificare, dupa caz:

– numele si prenumele intocmitorului si se aplica parafa – dupa caz

– numele firmei, numele si prenumele reprezentantului si se aplica stampila

– certificatul de urbanism si planurile anexa, in copie

– dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel

– documentatia tehnica – D.T., in doua exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la emitent si un exemplar vizat spre neschimbare se returneaza beneficiarului

– avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism

– dovada privind achitarea taxelor aferente, in copie

Informatii taxa Autorizatie de Construire – se stabileste conform Anexa 2 la Hotararea ________

VALORILE IMPOZABILE pe metru patrat de suprafata construita desfasurata *) la cladiri, in cazul persoanelor fizice

Tipul cladirii Valoarea impozabila- lei/mp – **)
Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative) Fara instalatii de apa, canalizare, electricitate sau incalzire ***)
A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic
B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic
C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic
D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic
E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 75% din suma care s-ar aplica cladirii 75% din suma care s-ar aplica cladirii
F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol s/sau la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D. 50% din suma care s-ar aplica cladiri 50% din suma care s-ar aplica cladiri

*)Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp.

**) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.

***) Se incadreaza in aceste valori cladirile care nu au nici una dintre aceste instalatii sau au una, doua ori trei astfel de instalatii.

Nota: Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau cladire-anexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.

Informatii taxa Autorizatie de Desfiintare – se stabileste conform Anexa 1 la Hotararea ___________

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu: 0,1% din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri.

In cazul desfiintarii partiale a unei constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat sa reflecte portiunea din constructie care urmeaza a fi demolata.

Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (D.T.A.C.) va cuprinde urmatoarele:

I. Pie se scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor – Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale – Descrierea lucrarilor care fac obiectul Documentatiei tehnice – D.T. pentru autorizarea lucrarilor de constructii, facandu-se referiri la:

– amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor

– clima si fenomenele naturale specifice

– geologia si seismicitatea

– categoria de importanta a obiectivului

2.2. Memorii pe specialitati – Descrierea lucrarilor de:

– arhitectura

– structura

– instalatii

– dotari si instalatii tehnologice, dupa caz

– amenajari exterioare si sistematizare verticala

2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la cererea pentru autorizare:

– suprafetele – construita desfasurata, construita la sol si utila

– inaltimile cladirilor si numarul de niveluri

– volumul constructiilor

– procentul de ocupare a terenului – P.O.T.

– coeficientul de utilizare a terenului – C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare

2.5. Anexe la memoriu

– Studiul geotehnic

– Referatele de verificare a documentatiei tehnice – D.T., in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii, inclusiv in situatiile prevazute la art. 7 alin. (2^1) si (2^3) intocmite de verificatori de proiecte atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, alesi de investitor.

– Avizele si acordurile privind asigurarea, bransarea si racordarea la infrastructura edilitara, dupa caz, precum si avizele, acordurile si actele administrative specifice ale organismelor administratiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, dupa caz – Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Sanatatii Publice, precum si ale Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Apararii, Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Ministerului Transporturilor, Serviciului Roman de Informatii ori ale altor organisme interesate, stabilite prin certificatul de urbanism conform reglementarilor legale in vigoare si ca urmare a conditiilor speciale de amplasament si/sau a functionalitatii investitiei, dupa caz, obtinute in prealabil de solicitant.

II. Piese desenate

1. Planuri generale

1.1. Plan de incadrare in teritoriu

– plan de incadrare in zona a lucrarii, intocmit la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1000, dupa caz, emis de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial

1.2. Plan de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei

– plan cu reprezentarea reliefului, intocmit in sistemul de Proiectie Stereografic 1970, la scarile 1:2.000, 1:1000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial, pe care se vor reprezenta:

* imobilul, identificat prin numarul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si inaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare

* amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi

* cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote de nivel; distante de amplasare; axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor si altele asemenea)

* denumirea si destinatiile fiecarui corp de constructie

* sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale

* accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute

* planul parcelar al tarlalei in cazul imobilelor neimprejmuite care fac obiectul legilor de restituire a proprietatii

1.3. Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor – radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500.

In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

2. Planse pe specialitati

2.1. Arhitectura

Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:

– planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor

– planurile acoperisurilor – terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile

– sectiuni caracteristice – in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care sa cuprinda cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului – cotele la coama si la cornisa -, fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate

– toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat

– in situatia integrarii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora in tesutul urban existent

2.2. Structura

– Planul fundatiilor

Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:

– modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic

– masurile de protejare a fundatiilor cladirilor invecinate, la care se alatura constructiile proiectate

– Detalii de fundatii

– Proiect de structura complet

Se prezinta pentru constructii cu mai multe subsoluri si cel putin 10 niveluri.

2.3. Instalatii

– Schemele instalatiilor

Se prezinta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.

2.4. Dotari si instalatii tehnologice

In situatia in care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:

– Desene de ansamblu

 Scheme ale fluxului tehnologic

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II „Piese desenate” va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

Nota :

– Pentru emiterea avizului structurii de specialitate, se utilizeaza Formularul – model – AVIZUL structurii de specialitate a Consiliului Judetean.

– Pentru autorizatiile de construire/desfiintare, avizul structurii de specialitate se emite in termen de maximum 15 zile.

Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare (D.T.A.D.) va cuprinde urmatoarele:

I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor – Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale – Descrierea constructiei care urmeaza sa fie desfiintata:

– scurt istoric: anul edificarii, mesteri cunoscuti, alte date caracteristice

– descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic

– mentionarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza a se preleva

– fotografii color – format 9 x 12 cm – ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfasurari rezultate din asamblarea mai multor fotografii

– descrierea lucrarilor care fac obiectul Documentatiei tehnice – D.T. pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare

II. Piese desenate

1. Plan de incadrare in teritoriu

– plansa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial, intocmita la scarile 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz

2. Plan de situatie a imobilelor

– plansa pe suport topografic vizat de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial, intocmita la scarile 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:

– parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism

– amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine sau se vor desfiinta

– modul de amenajare a terenului dupa desfiintarea constructiilor

– sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale

– plantatiile existente si care se mentin dupa desfiintare – Pe plansa se vor indica in mod distinct elementele existente, cele care se desfiinteaza si cele propuse – plan de situatie, constructii noi sau umpluturi de pamant, plantatii etc., dupa caz

3. Planul privind constructiile subterane – Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor – radier si capac – si va fi redactat la scara 1:500.

In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

4. Releveul constructiilor care urmeaza sa fie desfiintate – Plansele se vor redacta la o scara convenabila – 1:100 sau 1:50 – care sa permita evidentierea spatiilor si a functiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafetelor si a materialelor existente:

– planurile tuturor nivelurilor si planul acoperisului

– principalele sectiuni: transversala, longitudinala, alte sectiuni caracteristice, dupa caz

– toate fatadele.

In situatia in care desfiintarea necesita operatiuni tehnice complexe, se va prezenta si Documentatia tehnica – D.T. de organizare a lucrarilor.

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II „Piese desenate” va avea in partea dreapta jos un cartus care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

Formulare – emiterea Autorizatiei de Construire/Desfiintare:

– Cerere pentru emiterea Autorizatiei de Construire/Desfiintare si Precizari privind completarea formularului

– Model pentru Panoul de identificare a investitiei

2. Prelungire Autorizatie de Construire/Desfiintare
Documente necesare prelungirii valabilitatii Autorizatiei de Construire/Desfiintare:

1. Cererea-tip (formularul – model CERERE pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare)

2. Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilitatii Autorizatiei de construire/desfiintare nr._____ din data de __________

3. Documentatia tehnica derivata din D.A.T.C./D.A.T.D. – dupa caz – prin care se evidentiaza stadiul fizic al lucrarilor realizate in baza autorizatiei de construire/desfiintare nr. din data de , precum si lucrarile ramase de executat pana la finalizare

4. Autorizatia de construire/desfiintare nr. din data de , in original.

5. Documentul privind achitarea taxei (in copie)

Informatii taxa pentru prelungirea valabilitatii Autorizatiei de Construire/Desfiintare – conform Anexa 1 la Hotararea CJC nr.30/2016

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egala cu: 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale

Formular: Cerere pentru prelungirea Autorizatiei de Construire/Desfiintare si Precizari privind completarea formularului

III. Autorizatie de Construire/Desfiintare – organizare a executiei lucrarilor
Documente necesare emiterii Autorizatiei de Construire/Desfiintare – organizare a executiei lucrarilor – D.T.O.E.:

Autorizatia de construire se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor, in cel mult 30 de zile de la data depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care cuprinde, urmatoarele documente:

– Cerere pentru e miterea autorizatiei de construire/desfiintare – semnata de catre solicitant/beneficiar/investitor

– ANEXA la Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare – Anexa se intocmeste si se semneaza de catre proiectantul documentatiei (persoana fizica sau juridica), se precizeaza datele de identificare, dupa caz:

– numele si prenumele intocmitorului si se aplica parafa – dupa caz

– numele firmei, numele si prenumele reprezentantului si se aplica stampila

– certificatul de urbanism si planurile anexa, in copie

– dovada, in copie le galizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte fun ciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel

– documentatia tehnica – D.T., in doua exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la emitent si un exemplar vizat spre neschimbare se returneaza beneficiarului

– avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism

– dovada privind achitarea taxelor aferente (autorizatie de construire, taxa timbru arhitectura)

Informatii taxa Autorizatie de Construire necesara pentru lucrarile de organizare de santier – se stabileste conform Anexa 1 la Hotararea ___________________

Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala cu: 30% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier

Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor – D.T.O.E. va cuprinde:

Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor D.T.O.E. este necesara in toate cazurile in care se realizeaza o investitie si se prezinta, de regula, impreuna cu documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, in conditiile legii.

Documentatia tehnica de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprinda descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dupa cum urmeaza:

I. Piese scrise

1. Lista si se mnaturile proiectantilor – Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2. Memoriu – Acesta va cuprinde:

– descrierea lucrarilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a constructiilor, amenajarilor si depozitelor de materiale

– asigurarea si procurarea de materiale si echipamente

– asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona amplasamentului

– precizari cu privire la accese si imprejmuiri

– precizari privind protectia muncii

II. Piese desenate

Plan general

a) la lucrarile de mai mare amploare se redacteaza o plansa realizata conform planului de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei, cuprinzand amplasamentul investitiei si toate amenajarile si constructiile provizorii necesare realizarii acesteia;

b) la lucrarile de mai mica amploare elementele de organizare a executiei lucrarilor vor putea fi prezentate si in planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei al Documentatiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Fiecare plansa prezentata in cadrul sectiunii II „Piese desenate” va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

Formular: Cerere pentru emiterea Autorizatiei de Construire necesara pentru lucrarile de organizare de santier si Precizari privind completarea formularului

IV. Autorizatie urbanism privind inceperea/incheierea executiei de lucrari
1. Inceperea executiei lucrarilor
Documente necesare pentru anunt inceperea executiei lucrarilor:

Anuntul pentru inceperea executiei lucrarilor se depune catre:

1. Autoritatea administratiei publice emitente:

– formularul model – COMUNICARE privind inceperea executiei lucrarilor depus catre administratia publica emitenta

2. Inspectoratul Teritorial in Constructii Constanta:

– formularul model – COMUNICARE privind inceperea executiei lucrarilor depus catre administratia publica emitenta

– dovada achitarii cotei de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – in copie

– autorizatia de construire in doua exemplare copie

– alte documente solicitate de catre Inspectoratul Teritorial in Constructii Constanta

Formular: Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor

2. Finalizarea executiei lucrarilor
Documente necesare pentru anunt incheierea executiei lucrarilor:

Anuntul pentru incheierea executiei lucrarilor se depune catre:

1. Autoritatea administratiei publice emitente

– formularul model – COMUNICARE privind incheierea executiei lucrarilor depus catre administratia publica emitenta

2. Inspectoratul Teritorial in Constructii Constanta

– formularul model – COMUNICARE privind privind incheierea executiei lucrarilor depus catre Inspectoratul Teritorial in Constructii Constanta

– dovada achitarii cotei de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare – in copie

– autorizatia de construire in doua exemplare copie

– alte documente solicitate de catre Inspectoratul Teritorial in Constructii Constanta

Formular: Comunicare privind privind incheierea executiei lucrarilor

V. Regularizare taxa autorizatie de construire
Formular: Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza Autorizatiei de Construire (anexa 43 din Ordin nr.75/2009)
VI. Certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei
Documentele necesare emiterii Certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei:

– Cerere completată integral şi semnată de proprietar

– Copie act identitate proprietar/solicitant

 -Dovada asupra terenului (acte de proprietate, mostenire, vanzare-cumparare)

– Autorizaţia de construire emise

 – Proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

– Documentaţie cadastrală întocmită în vederea înscrierii/radierii în evidenţele de cadastru şi carte funciară

– Imputernicire sau procura notariala (după caz)

Formular: Cerere pentru eliberarea Certificatului de atestare a edificarii/extinderii constructiei

VII. Rapoarte anuale URBANISM (sectiunea RAPOARTE ANUALE – punctul I.5)
 -CERTIFICATE DE URBANISM ELIBERATE

2021

IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

-AUTORIZATII DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE ELIBERATE

2021

IANUARIE

FEBRUARIE

MARTIE

VIII. Legislatie urbanism
– Legea 50/1991 (republicata) – privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

– Ordinul 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

– Legea 350/2001 – privind amenajarea teritoriului si urbanismul

– Ordinul 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism

– HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

– HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

– HG 444/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin HG 273/1994

– Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

– Legea 18/1991 – a fondului funciar

– Legea 7/1996 – a cadastrului si a publicitatii imobiliare

– OG 43/1997 – privind regimul drumurilor

– Legea 198/2015 privind aprobarea OG 7/2010 pentru modificarea si completarea OG 43/1997 privind regimul drumurilor

– Legea 10/1995 privind calitatea in constructii

– Legea 177/2015 pentru modificarea si completarea Legii 10/1995 privind calitatea in constructii

 

Sari la conținut