Cadastru si Registrul Agricol

Cadastru si Registrul Agricol

Compartimentul Cadastru (Camera 12) si Registrul Agricol (Camera 4) este un compartiment de specialitate din cadrul structurii organizatorice a Primăriei comunei Cristesti cu următoarele atribuţiuni specifice

 • efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie a terenurilor;
  • întocmeşte procesele verbale de punere în posesie, conform prevederilor Legilor 18/ 1991, 1/2000, 247/ 2005 şi 15/ 2003;
 • întocmeşte procesele verbale de delimitare pentru predarea suprafeţelor reconstruite potrivit prevederilor legii 169/ 1997, 1/2000 şi 247/ 2005
 •  înaintează documentaţia spre verificare Oficiului Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botosani pentru întocmirea titlurilor de proprietate;
 •  constituie şi actualizează evidenţa proprietarilor imobiliari;
 • efectuează măsurători topografice pentru persoanele fizice şi juridice în vederea delimitării parcelelor;
 •  răspunde de rezolvarea, în condiţiile legii, a contestaţiilor pe probleme de cadastru şi fond funciar;
 •  întocmeşte documentaţia necesară în vederea schimburilor de terenuri dintre primărie şi persoanele fizice;
 •  prelucrează datele topografice din teren pentru întocmirea sau modificarea planurilor de situaţie;
 •  se ocupă de actualizarea anuală a evidenţei fondului funciar
 •  răspunde de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor stipulate în documentele întocmite;
 •  asigură întreţinerea planurilor cadastrale;
 • participă la lucrările comisiei de atribuire a terenurilor potrivit prevederilor legii 15/ 2003.
 • oordonează activităţile de înscriere în registrul agricol a datelor ce privesc gospodăriile populaţiei care deţin terenuri agricole şi animale pe bază de declaraţii ale deţinătorilor şi proprietarilor de teren şi animale.
 • tine evidenţa nominală şi centralizată pe comuna privind numărul gospodăriilor, numărul clădirilor de locuit şi a construcţiilor gospodăreşti, a mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică şi animală, a diverselor utilaje folosite în agricultură, efectivele de animale şi modul de folosinţă a terenurilor.
 • realizează sondaje aleatoare la un număr de 10- 15 % din gospodăriile în evidenţa privind suprafeţele cultivate si producţiile obţinute pe culturi, precum şi pentru efectivele de animale şi producţia animalieră la un numar de minim 5% din gospodăriile crescătoare de animale
 • efectuează legalizarea semnăturilor privind contractele ce se încheie în scopul cultivării plantelor şi a valorificării produselor vegetale, precum şi a contractelor de creştere, îngrăşare şi predarea de animale sau de produse animaliere.
 • eliberează adeverinţe de proprietate şi carnete de producator la cererea solicitanţilor
 • inaintează în termen legal documentele comisiei municipale de fond funciar la comisia judeţeană şi după aprobare eliberează adeverinţele de proprietate conform cu dispoziţiile legale şi le înmânează cetăţenilor, odată cu hotărârile luate de aceasta.
 • avizează documentele care atestă pagube produse în gospodăriile populaţiei, culturi agricole în vederea despăgubirilor legale.
 • sprijină recesamântul animalelor şi gospodăriilor populaţiei.

Anunturi:

?Anunt termene 2021

Sari la conținut