Legea nr. 52/2003 – privind transparenţa decizională în administraţia publică

Legea nr. 52/2003 – privind transparenţa decizională în administraţia publică

PROCEDURA pentru aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003 – privind transparența decizională în administrația publică
1. Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri locali, de primar, de viceprimari sau de cetățeni. Pentru a putea fi supuse dezbaterii consilierilor locali, proiectele trebuie însoțite de un referat de specialitate (semnat de cel care îl întocmește, de viceprimar, avizat juridic și aprobat de primar) sau expunere de motive (în cazul proiectelor inițiate de consilieri locali sau de cetățeni).
2. Toate proiectele de hotărâre și materialele aferente vor fi redactate în Word. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al aparatului propriu de specialitate al primarului.
3. Secretarul înaintează documentația spre aprobare primarului
4. Secretarul trimite documentațiile primite persoanei desemnate de către primar pentru relația cu societatea civilă. Această persoană are următoarele atribuții:
• să publice un anunț referitor la proiectele de hotărâre care urmează a se discuta în ședințele Consiliului Local pe site-ul Primăriei Comunei Cristesti, să-l afișeze la sediul acesteia într-un spațiu accesibil publicului și să-l transmită către mass-media locală. Operațiunile menționate se realizează cu 30 de zile înainte de supunerea spre analiză și adoptare în plenul Consiliului Local.
o Anunțul va cuprinde:
 referatul de aprobare sau expunerea de motive privind necesitatea adoptării hotărârii Consiliului Local
 textul complet al proiectului de hotărâre
 termenul limită, locul și modalitatea în care cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre.
• să transmită proiectele de hotărâre tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații
• în termen de zece zile de la publicarea anunțului, să primească și să înregistreze într-un registru special sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la proiectele de hotărâre cu caracter normativ propuse
• să primească solicitările asociațiilor legal constituite sau ale altor autorități publice cu privire la organizarea unei dezbateri publice
• să aducă la cunoștința inițiatorului proiectului toate sugestiile, opiniile și cererile privind dezbaterile publice înregistrate.
5. Dacă se va solicita de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică, precum și la inițiativa Primăriei, se va organiza dezbatere publică pe marginea unuia sau a mai multe proiecte de act normativ. Anunțul privind dezbaterea publică se afișează la sediul Primăriei Comunei Cristesti, se inserează în site-ul propriu, cu cel mult zece zile înainte de desfășurare.
Anunțul se aduce la cunoștința cetățenilor și asociațiilor legal constituite care au prezentat sugestii și propuneri în scris și va conține data, ora, locul de desfășurare a ședinței publice și ordinea de zi.
Difuzarea anunțului și invitarea specială a unor persoane la dezbaterea publică sunt în sarcina persoanei responsabile cu societatea civilă.
6. La dezbateri participă obligatoriu inițiatorul proiectului și specialiști din aparatul propriu al Primăriei Comunei Cristesti care au întocmit referatul și proiectul de hotărâre.
Dezbaterile se realizează într-un cadru organizat, asigurându-se dreptul la exprimare tuturor participanților. Se acordă prioritate celor care au trimis recomandări în scris pe adresa Primăriei. Recomandările pot fi trimise atât pe suport electronic, cât și pe suport de hârtie – maximum două pagini, de format A4.
Participanții la dezbatere care se înscriu la cuvânt își vor susține punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectelor de hotărâre aflate pe ordinea de zi. În cadrul dezbaterii nu se vor lua în considerare problemele personale ale participanților, precum și opiniile, sugestiile și sesizările care nu au tangență cu subiectele aflate în discuție.
Durata limită de exprimare a punctelor de vedere este de cinci minute pentru fiecare participant.
7. Propunerile, sugestiile și opiniile participanților la dezbatere se consemnează în procesul-verbal al dezbaterii, de către persoana responsabilă cu societatea civilă și se transmit, împreună cu recomandările scrise, inițiatorului proiectului. În situația în care inițiatorul proiectului, în urma analizării propunerilor formulate, își însușește o parte dintre acestea și consideră necesară introducerea lor în proiectul de hotărâre, va menționa acest lucru într-un referat-anexă (semnat de cel care îl întocmește, de viceprimar, avizat juridic și aprobat de primar) și va modifica în mod corespunzător proiectul de hotărâre, respectiv anexele acestuia. În această situație se aplică în mod similar prevederile art. 2 și 3 din Anexa la prezenta Dispoziție.
8. Proiectul de hotărâre și actele care stau la baza acestuia, precum și procesul-verbal al dezbaterii publice însoțit de recomandările scrise, se supun dezbaterii consilierilor în comisiile de specialitate ale Consiliului Local.
9. Consiliul Local are competența exclusivă de adoptare a hotărârilor, punctele de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor publice având valoare de recomandare.
10. În cazul în care din cauza unor circumstanțe excepționale se impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unor grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâre se supun adoptării în procedură de urgență. În această situație, cine a întocmit proiectul de hotărâre va solicita primarului comunei Cristesti să facă mențiunea „Procedură de urgență” pe referatul proiectului de hotărâre.
11. În cazul dispozițiilor cu caracter normativ (cu aplicabilitate generală) emise de Primarul Comunei Cristesti care a inițiat dispoziția va transmite proiectul acesteia persoanei responsabile spre publicare și consultarea populației. Consultarea se va face cu respectarea prevederilor aplicabile proiectelor de hotărâre.
Competența exclusivă de emitere a dispozițiilor aparține Primarului, punctele de vedere exprimate în cadrul dezbaterilor publice având valoare de recomandare.

Sari la conținut