Atribuțiile viceprimarului

In conformitate cu Legea 215/2001 viceprimarul are urmatoarele atributii

Art. 57. – (1) Comunele, orasele si municipiile au câte un primar si un viceprimar, iar municipiile resedintã de judet au un primar si 2 viceprimari, alesi în conditiile legii.

(2) Viceprimarul este subordonat primarului si înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atributiile sale.

(3) Viceprimarul este ales cu votul majoritãtii consilierilor locali în functie, din rândul membrilor acestuia.

(4) Schimbarea din funcþie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotãrâre adoptatã cu votul majoritãþii consilierilor în funcþie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numãrul consilierilor locali în functie.

(5) Pe durata mandatului, primarul si viceprimarul primesc o indemnizatie lunarã, ca unicã formã de remunerare a activitãtii corespunzãtoare functiei de primar, respectiv de viceprimar, si care reprezintã baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determinã în raport cu venitul salarial. Primarul si viceprimarul nu beneficiazã de sporul de vechime în muncã si nici de alte sporuri prevãzute de lege.

(6) Durata mandatului constituie vechime în muncã si în specialitatea studiilor absolvite.

(7) Pe durata exercitãrii mandatului, viceprimarul îsi pãstreazã statutul de consilier local, fãrã a beneficia de indemnizatia aferentã acestui statut.

Sari la conținut