Biroul Buget-Finanțe

Biroul Buget-Finanțe

In cadrul Biroului de Buget Finante (Camera 4) isi desfasoara activitatea si personalul ce  urmăreşte ansamblul operaţiunilor de impunere şi încasare a veniturilor  bugetului local şi a celor extrabugetare, inclusiv a acţiunilor aferente în instanţă.

Atribuţiile angajatilor cu atributii pe linie de taxe şi impozite sunt următoarele:


• urmăreşte întocmirea şi depunerea în termenele cerute de lege a declaraţiilor de impunere de către contribuabili, persoane fizice şi juridice;
• gestionează documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil, grupate într-un dosar fiscal unic;
• efectuează impunerea din oficiu a contribuabililor persoane fizice care nu şi-au corectat declaraţiile iniţiale;
• întocmeşte documentaţiile necesare în limita competenţei şi propune acordarea de amânări sau eşalonări, reduceri, scutiri în baza cererilor impuse de contribuabili şi conduce evidenţa facilitaţilor acordate;
• asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din documentele conţinute de fiecare dosar fiscal;
• întocmeşte borderourile de debite şi scăderi şi urmăreşte operarea lor în evidenţele sintetice şi analitice şi asigură gestionarea lor pentru contribuabili persoane fizice;
• propune, în condiţii prevăzute de lege, restituirea de impozite şi taxe, compensări între impozitele şi taxele locale;
• soluţionează în termen cererile depuse de contribuabili;
• transmite documentaţia pentru urmărire în cazul diferenţelor de impozite şi taxe, penalităţi de întârziere şi amenzi stabilite persoanelor fizice şi juridice;
• efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor, rezultatele acţiunilor de verificare şi măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei;
• constată şi stabileşte impozitele şi taxele locale prevăzute de lege, datorate de persoanele juridice;
• întocmeşte borderourile de debite şi scăderi, urmăreşte operarea lor în evidenţele analitice şi sintetice pentru contribuabili persoane juridice;
• preia declaraţiile de taxe şi impozite locale, persoane juridice, asigurând operarea lor în evidenţele sintetice şi analitice;
• preia borderourile de debite şi scăderi, persoane juridice şi asigură operarea lor în evidenţele sintetice şi analitice;
• efectuează impunerea din oficiu în cazul contribuabililor persoane juridice care nu şi-au depus declaraţiile sau a căror declaraţii sunt eronate;
• ţine evidenţa obligaţiilor fiscale pentru fiecare plătitor de impozite şi taxe locale, precum şi a plăţilor efectuate de aceştia în contul obligaţiilor bugetare
• stabileşte dobânzi şi penalităţi pentru neplata obligaţiilor la bugetul local;
• asigură preluarea în baza de date a informaţiilor din dosarele fiscale;
• asigură păstrarea confidenţialităţii lucrărilor efectuate şi a informaţiilor deţinute;
• îndeplineşte orice alte atribuţii repartizate de conducerea primăriei privind impozitele şi taxele locale;
• verifică periodic sinceritatea declaraţiilor depuse de contribuabili stabilind, după caz, diferenţe faţă de impunerea iniţială;
• aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor persoanelor fizice si juridice care încalcă prevederile legale;
• efectuează acţiuni de control în vederea identificării şi impunerii cazurilor de evaziune fiscală. În funcţie de situaţiile apărute, solicită sprijinul altor compartimente din primărie;
• verifică persoanele fizice asupra determinării materiei impozabile reale, precum şi asupra stabilirii impozitelor şi taxelor datorate bugetului local şi stabileşte în sarcina contribuabililor diferenţe de impozite şi taxe;

• asigură cuprinderea în activitatea de verificare şi stabilire a impozitelor şi taxelor a tuturor persoanelor fizice care au calitatea de contribuabili;
• cercetează obiecţiile şi contestaţiile persoanelor fizice privind stabilirea impozitelor şi taxelor şi propune soluţii de rezolvare;
• verifică persoanele juridice asupra determinării materiei impozabile reale, precum şi asupra stabilirii impozitelor şi taxelor datorate bugetului local si stabileşte diferenţe de impozite şi taxe;
• asigură cuprinderea în activitatea de verificare şi stabilire a impozitelor şi taxelor a tuturor persoanelor juridice care au calitatea de contribuabili;
• întocmeşte planul de control lunar, astfel încât să asigure verificarea tuturor persoanelor juridice în cadrul termenului legal de prescripţie;
• cercetează obiecţiile şi contestaţiile persoanelor juridice privind stabilirea impozitelor şi taxelor şi propune soluţii de rezolvare;
• transmite documentaţia pentru urmărire, în cazul diferenţelor impozitelor şi taxelor, penalităţilor de întârziere şi amenzilor stabilite persoanelor juridice;
• efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor, rezultatele acţiunilor de verificare şi măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei;
• asigură păstrarea confidenţialităţii lucrărilor efectuate şi a informaţiilor deţinute;
• îndeplineşte orice alte atribuţii repartizate de conducerea primăriei privind impozitele şi taxele locale.
• urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor locale şi informează din timp conducerea serviciului despre realizarea sau nerealizarea acestora;
• preia pentru urmărire şi executare silită sumele restante;
• verifică documentele de încasare în numerar şi prin virament a veniturilor bugetului local, din punct de vedere legal, termene de plată, încadrare corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare;
• urmăreşte încadrarea corectă pe surse de venituri, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu conturile deschise în acest sens;
• conduce evidenţa veniturilor încasate pe surse şi conturi de venituri;
• răspunde de întocmirea registrului de casă privind veniturile, înregistrând operaţiunile efectuate numai pe baza documentelor justificative;
• răspunde de păstrarea şi evidenţierea tuturor documentelor ce fac obiectul activităţii desfăşurate, urmărind circuitul acestora în cadrul legal;
• îndosariază şi arhivează toate documentele ce au făcut obiectul activităţii desfăşurate;
• asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din evidenţă privind impozitele şi taxele locale;
• desfăşoară activitate de executare silită a persoanelor fizice si juridice şi cea de stingere a creanţelor conform prevederilor legale in vigoare;
• înfiintează popriri pe veniturile realizate de debitori, urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate asupra terţilor popriţi, precum şi societăţilor bancare şi stabileşte, după caz, măsurile legale pentru executarea acestora;
• evidenţiază şi urmăreşte debitele restante primite spre urmărire;
• întocmeşte borderoul de debite pentru titlurile executorii primite de la alte unităţi care în prealabil au fost verificate şi urmează să fie confirmate;
• întocmeşte borderoul de scădere pentru actele de scădere aprobate, procese verbale de constatare a solvabilităţii şi diferite referate, precum şi pentru debitele retrase de unităţile care le-au transmis;
• întocmeşte dosare pentru debitele primite spre executare silită de la alte unităţi şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor şi confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;
• asigură încasarea creanţelor faţă de bugetul local, în termenul de prescripţie şi propune măsuri de recuperare a celor prescrise din culpa persoanelor vinovate de prescrierea acestora;
• calculează cheltuielile de executare silită şi majorările de întârziere, penalităţile sau alte sume, când cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlul executoriu;
• pe baza datelor deţinute, analizează şi hotărăşte măsurile de executare silită în aşa fel încât realizarea creanţei să se facă cu rezultate cât mai avantajoase, ţinând seama de interesul imediat al Consiliului Local, cât şi de drepturile şi obligaţiile debitorului urmărit;
• întocmeşte actele necesare aplicării procedurii de executare;
• asigură şi organizează atunci când este cazul ridicarea şi depozitarea bunurilor sechestrate, precum şi valorificarea bunurilor sechestrate;
• numeşte custodele şi administratorul sechestrului şi propune spre aprobare indemnizaţia acestora;
• efectuează sau solicită evaluarea bunurilor sechestrate;
• organizează şi asigură în condiţiile legii valorificarea bunurilor sechestrate;
• dispune pe baza convenţiei încheiate cu debitorii sau cu terţe persoane juridice, transmiterea sau stingerea obligaţiilor bugetului local prin modalităţile prevăzute de lege;
• întocmeşte documentaţiile şi propunerile privind debitorii insolvabili;
• verifică periodic contribuabilii înscrişi în evidenţa separată şi urmăreşte starea de insolvabilitate pentru aceştia, în cadrul termenului de prescripţie local;
• soluţionează cererile plătitorilor prin care se solicită relaţii referitoare la aplicarea executării silite şi a modalităţilor de stingere a creanţelor;
• elaborează, pe baza datelor deţinute, informări şi situaţii privind realizarea creanţelor bugetare;
• desfăşoară activitatea de încasare pe teren a debitelor restante de la persoane fizice si juridice, amenzile aplicate de serviciile proprii ale primăriei şi cele preluate de la instituţiile şi agenţii economici care constituie venituri la bugetul local;
• preia în evidenţă debitele pentru titlurile executorii primite de la alte unităţi, care în prealabil au fost verificate şi urmează a fi confirmate;
• asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor şi confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;
• colaborează cu organele Ministerului Administraţiei şi Internelor, organele Ministerului Justiţiei şi alte organe ale administraţiei publice, în vederea încasării creanţelor prin executare silită sau alte modalităţi;
• repartizează sumele realizate prin executare silită, potrivit ordinii de preferinţă prevăzută de lege, în cazul în care, la executarea silită participă mai mulţi creditori;
• soluţionează şi rezolvă orice alte lucrări privind încasarea creanţelor bugetului local, în baza sarcinilor din legislaţia fiscală, repartizate de conducere;
• asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din evidenţă privind impozitele şi taxele locale;
• asigură păstrarea şi arhivarea documentelor;
• îndeplineşte orice alte atribuţii repartizate de conducerea primăriei privind încasarea şi executarea creanţelor bugetare.
• constată şi stabileşte creanţele bugetare şi extrabugetare, altele decât cele fiscale şi ţine evidenţa acestora;
• preia contractele de concesiune şi închiriere, vânzări cu plata în rate (locuinţe) asigurând operarea lor în evidenţa veniturilor şi întocmeşte lunar facturile cu valoarea chiriei, redevenţei, preţ de vânzare/rate, după caz;
• gestionează documentele referitoare la creanţele bugetare şi extrabugetare şi conduce evidenţa separată a acestora;
• ţine evidenţa creanţelor bugetare pentru fiecare concesionar, chiriaş, cumpărător, precum şi a plăţilor efectuate de aceştia în contul obligaţiilor bugetare;
• calculează majorări de întârziere şi a penalităţilor cuprinse în contractele de concesiune, închiriere, vânzare, după caz;
• urmăreşte încasarea creanţelor bugetare şi informează conducerea serviciului despre realizarea sau nerealizarea acestora;
• efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea creanţelor bugetare şi extrabugetare;
• asigură păstrarea confidenţialităţii lucrărilor efectuate şi a informaţiilor deţinute;
• întocmeşte şi verifică documentele de încasare în numerar şi prin virament a concesiunilor, chiriilor,  veniturilor din vânzări şi alte venituri;
• verifică din punct de vedere legal termenele de plată şi încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare a veniturilor constând în concesiuni, chirii, venituri din vânzări şi a altor venituri.
• conduce evidenţa veniturilor încasate pe surse şi conturi de venituri conform clasificaţiei bugetare;
• întocmeşte registrul de casă extrabugetar constând în venituri din taxe forfetare, chirii, redevenţe, taxe cimitir, etc;
• transmite pentru urmărire şi executare silită sumele restanţe;
• îndeplineşte orice alte atribuţii repartizate de conducerea primăriei şi şeful ierarhic superior privind încasarea creanţelor bugetare şi extrabugetare.

Sari la conținut