Atribuțiile primarului

Ionel Lucian Borfotina – primar comuna Cristesti

In conformitate cu Legea 215/2001 primarul are urmatoarele atributii

Art. 61. – (1) Primarul îndeplineste o functie de autoritate publicã.

(2) Primarul asigurã respectarea drepturilor si libertãtilor fundamentale ale cetãtenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui României, a hotãrârilor si ordonantelor Guvernului, a hotãrârilor consiliului local; dispune mãsurile necesare si acordã sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlali conducãtori ai autoritãtilor administratiei publice centrale, ale prefectului, precum si a hotãrârilor consiliului judetean, în conditiile legii.
(3) Pentru punerea în aplicare a activitãtilor date în competenta sa prin actele normative prevãzute la alin. (2), primarul beneficiazã de un aparat de specialitate, pe care îl conduce.
(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale, în conditiile legii. Compartimentele functionale ale acestuia sunt încadrate cu functionari publici si personal contractual.
(5) Primarul conduce serviciile publice locale.

Art. 62. – (1) Primarul reprezintã unitatea administrativ-teritorialã în relatiile cu alte autoritãti publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori strãine, precum si în justitie.
(2) Semnul distinctiv al primarului este o esarfã în culorile drapelului national al României.
(3) Esarfa va fi purtatã, în mod obligatoriu, la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea cãsãtoriilor.
(4) Modelul esarfei se stabileste prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 63. – (1) Primarul îndeplineste urmãtoarele categorii principale de atributii:

a) atributii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în conditiile legii;
b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local;
c) atributii referitoare la bugetul local;
d) atributii privind serviciile publice asigurate cetãtenilor;
e) alte atributii stabilite prin lege.

(2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplineste functia de ofiter de stare civilã si de autoritate tutelarã si asigurã functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfãsurarea alegerilor, referendumului si a recensãmântului. Primarul îndeplineste si alte atributii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atributiilor prevãzute la alin. (1) lit. b), primarul: a) prezintã consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economicã, socialã si de mediu a unitãtii administrativ-teritoriale;b) prezintã, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informãri;
c) elaboreazã proiectele de strategii privind starea economicã, socialã si de mediu a unitãtii administrativ-teritoriale si le supune aprobãrii consiliului local.

(4) În exercitarea atributiilor prevãzute la alin. (1) lit. c), primarul:

a) exercitã functia de ordonator principal de credite;b) întocmeste proiectul bugetului local si contul de încheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;c) initiazã, în conditiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi si emiterea de titluri de valoare în numele unitãtii administrativ-teritoriale;d) verificã, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscalã a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât si a sediului secundar.

(5) În exercitarea atributiilor prevãzute la alin. (1) lit. d), primarul: a) coordoneazã realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publicã de interes local;b) ia mãsuri pentru prevenirea si, dupã caz, gestionarea situatiilor de urgentã;c) ia mãsuri pentru organizarea executãrii si executarea în concret a activitãtilor din domeniile prevãzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);d) ia mãsuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuãrii serviciilor publice de interes local prevãzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitãtii administrativ-teritoriale;e) numeste, sanctioneazã si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, dupã caz, a raporturilor de muncã, în conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducãtorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;f) asigurã elaborarea planurilor urbanistice prevãzute de lege, le supune aprobãrii consiliului local si actioneazã pentru respectarea prevederilor acestora;g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date în competenta sa prin lege si alte acte normative;h) asigurã realizarea lucrãrilor si ia mãsurile necesare conformãrii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeanã în domeniul protectiei mediului si gospodãririi apelor pentru serviciile furnizate cetãtenilor.

Sari la conținut