Achiziții publice

Achiziții publice

Atributiile personalului din cadrul Compartimentului Achizitii Publice privind organizarea  procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică consta în:

 • intocmirea programului anual al achizitiilor
 • primirea şi analizarea referatelor de necesitate;
 • primirea si analizarea caietelor de sarcini
 • primirea si analizarea listelor cu cantiti de lucrari
 • primirea si analizarea temelor de proiectare
 • verifica existenta fondurilor alocate in buget pentru fiecare achizitie in parte;
 • alegerea procedurii de achizitie publica
 • stabileste prin nota justificativa criteriile de calificare si selectie a ofertantilor, precum si criteriile de atribuire;
 • elaborarea, inaintarea spre semnare şi punerea la dispoziţia potenţialilor ofertanţi a documentaţiilor de atribuire/fiselor de date
 • elaborarea invitaţiilor sau a anunţurilor de participare
 • transmiterea spre publicare in SEAP (e-licitatie.ro)
 • transmiterea spre publicare a anunturilor de participare catre Monitorul Oficial al Romaniei ;
 • elaborarea şi înaintarea spre semnare a referatelor si dispozitiilor pentru constituirea Comisiei de evaluare
 • transmiterea informaţiilor solicitate în baza unor prevederi legale;
 • participarea la negocierea clauzelor contractuale, dacă este cazul;
 • primirea şi soluţionarea solicitărilor de clarificare la documentaţia de atribuire;
 • primirea ofertelor;
 • participa la deschiderea ofertelor;
 • redactarea proceselor verbale şi a rapoartelor aferente procedurilor de achiziţii publice;
 • participarea la şedinţele Comisiei de verificarea a propunerilor tehnice si financiare;
 • stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a ofertelor admisibile
 • primirea şi înaintarea în vederea soluţionării si redactarea actului prin care Comisia de evaluare soluţionează contestaţiile;
 • elaborarea şi înaintarea spre semnare a contractelor de achiziţie publică
 • intocmirea notelor interne pentru restituirea garantiilor de participare catre ofertantii castigatori si necastigatori;
 • stabilirea si organizarea sedintelor Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizitiilor Publice;
 • participarea impreuna cu membrii comisiei la sedintele pentru avizarea notelor justificative.
Sari la conținut