Juridic si Executari Silite

Juridic si Executari Silite

Legea nr. 514 din 2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, actualizată la 30 iunie 2006, si Statutul profesiei de consilier juridic, stabilesc drepturile şi îndatoririle consilierilor juridci, care în fişa postului s-ar putea transpune ca atributii si responsabilitati, cu respectarea şi a Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform legii 514/2003 consilierul juridic asigură consultanţă sau reprezentarea autoritatii sau institutiei publice în serviciul căreia se află ori a persoanei juridice cu care intră în raporturi de muncă.

Compartimentul Juridic si Executari silite  este un compartiment de specialitate din cadrul structurii organizatorice a Primăriei comunei Cristesti cu următoarele atribuţiuni specifice.

– participarea alături de compartimentul financiar la întocmirea documentaţiilor în vederea executării silite a debitorilor persoane fizice sau juridice

– deplasări în teren pentru instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor societăţilor împotriva cărora s-a început executarea silită în vederea recuperării creanţelor Primăriei comunei Cristesti

– avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic

-întocmirea referatelor privind avizarea Proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Cristesti

-colaborarea cu secreatarul comunei pentru o mai bună calitate a documentelor juririce

-participarea săptămânală la Şedinţele Comisiei locale pentru aplicarea legilor fondului funciar Cristesti

-organizează şi desfăşoară activitatea de executare silită a persoanelor juridice şi fizice şi cea de stingere prin alte modalităţi a creanţelor bugetare;

-intocmeşte dosar pentru debitele primite spre executare silită de la alte unităţi şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitelor şi confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;

-asigură încasarea creanţelor bugetare în termenul de prescripţie şi propune măsuri de recuperare a celor prescrise din vina personalului propriu;\

-colaborează cu organele Ministerului de Interne, Ministerului de Justiţie, Ministerului de Finanţe şi Registrului Comerţului şi cu organele bancare în vederea realizării creanţelor bugetare prin executare silită sau alte modalităţi;

-urmăreşte permanent situaţia încasării debitelor primite spre urmărire, verifică şi face propuneri privind declararea stării de insolvabilitate pentru aceştia în cadrul termenului de prescripţie;

-soluţionează cererile plătitorilor prin care se solicită relaţii referitoare la aplicarea executării silite şi a modalităţii de stingere a creanţelor bugetare;

-organizează şi conduce evidenţa debitorilor primiţi spre executare, urmărind reglementarea termenelor de acţiune aşa cum sunt stabilite prin lege;

-verifică respectarea condiţiilor de înfiinţare a popririlor pe venituri realizate de debitori, urmăreşte respectarea popririlor înfiinţate asupra terţilor popriţi, precum şi societăţilor bancare şi stabileşte, după caz, măsurile legale pe executarea acestora;

-intocmeşte actele necesare aplicării procedurii de executare silită, inclusiv titlul executării, pentru creanţele constatate de personalul direcţiei;

-solicită informaţii de la lichidatorii juridici despre societăţile comerciale care au intrat în procedură de reorganizare judiciară sau faliment, în vederea înscrierii creanţelor în tabelul creditorilor.

Sari la conținut