Secretarul comunei Cristesti

Secretarul Comunei Cristesti –  Bogdan – Dumitru Petenchea

In conformitate cu Legea 215/2001, secretarul unitatii administrativ- teritoriale are urmatoarele atributii:

Art. 116. – (1) Fiecare unitate administrativ-teritorialã si subdiviziune administrativ-teritorialã a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orasului, municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucurã de stabilitate în functie.
(11) Perioada în care persoana cu studii superioare juridice ocupã functia de secretar, precum si functii de conducere din aparatul propriu de specialitate al unitãtii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime în specialitate                                                                                                                            (2) Secretarul unitãtii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.
(3) Secretarul unitãtii administrativ-teritoriale nu poate fi sot, sotie sau rudã de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sanctiunea eliberãrii din functie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale secretarului unitãtii administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislatiei privind functia publicã si functionarii publici.

Art. 117. – (1) Secretarul unitãtii administrativ-teritoriale îndeplineste, în conditiile legii, urmãtoarele atributii: a) avizeazã, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotãrârile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
b) participã la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
c) asigurã gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si între acestia si prefect;
d) organizeazã arhiva si evidenta statisticã a hotãrârilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotãrârilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean;
e) asigurã transparenta si comunicarea cãtre autoritãtile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevãzute la lit. a), în conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
f) asigurã procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrãrilor de secretariat, comunicã ordinea de zi, întocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteazã hotãrârile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
g) pregãteste lucrãrile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atributii prevãzute de lege sau însãrcinãri date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupã caz.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, în situatiile prevãzute la art. 55 alin. (81) sau, dupã caz, la art. 99 alin. (9), secretarul unitãtii administrativ – teritoriale îndeplineste functia de ordonator principal de credite pentru activitãtile curente.

Sari la conținut