ANUNȚ depunere documente pentru subventie încălzire – sezon 2023/2024

Începând de marti, 03.10.2023 se pot depune documentele pentru subventia la încălzire – sezon 2023/2024.

Acte necesare

1. Componenţa familiei şi veniturile realizate se dovedesc cu următoarele acte, în fotocopie:

 • fotocopie după actul de identitate, în termen de valabilitate, ale membrilor de familie cu domiciliul

  sau reședința la adresa pentru care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de

  identitate/pașaport/carte de identitate provizorie, certificat de naștere pentru copiii minori sub 14

  ani), pentru cetățenii străini sau apatrizi: permis de ședere temporară sau permanentă, document

  de identitate, permis de ședere pe termen lung,  iar pentru cetățenii UE sau Confed. Elvețiană:

  certificat înregistrare, carte de rezidență (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locul

  de consum);

 • fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ sau certificate de deces, după caz;

  Acte privind veniturile nete lunare realizate de familie/persoana singură în luna anterioară

  depunerii cererii:

 • adeverință privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masă, prime, ore suplimentare etc)

 • cupon pensie în original sau fotocopie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;

 • cupon indemnizaţie de handicap în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii;

 • cupon indemnizaţie de şomaj în original sau fotocopie din luna anterioară depunerii cererii sau

 • adeverinţă A.J.O.F.M.;

 • cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului în original sau fotocopie din luna anterioară

  depunerii cererii (fotocopie decizie, extras de cont din care să rezulte explicit valoarea

 • indemnizaţiei pentru luna anterioară depunerii cererii);

 • cupoane alocații pentru minorii dați în plasament familial sau încredințați spre creștere și educare;

 • acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, dobânzi, dividende sau părți sociale; persoanele

  care nu realizează venituri vor depune o declarație în acest sens.

2. În vederea dovedirii calităţii de proprietar sau chiriaş, solicitantul ajutorului pentru încălzirea
locuinţei va anexa cererii o fotocopie după unul din următoarele documente, după caz:

 contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
 contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
 contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie,
uz sau uzufruct viager;
 contractul de schimb de locuinţe;
 contractul (convenţia) de partaj voluntar;
 contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
 contractul de închiriere (locaţiune) care are ca obiect un imobil tip locuinţă, din fondul locativ de
stat;
 contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
 certificatul de moştenitor;
 hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind constatarea dreptului de
proprietate, retrocedarea sau partajul unui imobil tip locuinţă;
 autorizaţia de construcţie ori contractul de construire, a unui imobil tip locuinţă, însoţit de
procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;

În cazul în care solicitantul măsurilor de protecție este un membru de familie major care nu are
calitatea de proprietar sau chiriaş, acesta va prezenta împuternicirea legală (notarială) din partea
proprietarului sau a titularului contractului de închiriere, dovedind totodată că are domiciliul sau
reşedinţa la adresa pentru care solicită ajutorul de încălzire.

3. Fotocopie după ultimile facturi de energie electrică (pentru  persoanele care solicită ajutor de
încălzire cu energie electrică/persoanele care solicită suplimentul pentru energie).

În cazul copilului minor care locuieşte cu bunicii, în situaţia în care părinţii domiciliază la alte
adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, copilul poate fi asimilat familiei bunicilor
doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în
întreţinerea părinţilor naturali.

Titularii ajutoarelor pentru încălzire și ai suplimentului pentru energie sunt obligați să comunice
orice modificare intervenită în situația locativă, componența familiei și a veniturilor acesteia, în
termen de 5 zile de la data de la care a intervenit modificarea. Comunicarea modificărilor se face
prin depunerea unei noi Cereri – declarație pe propria răspundere pe propria răspundere însoțită
de documentele doveditoare care justifică modificarea.

Declararea unui număr mai mare de membri de familie, a unor venituri mai mici decât cele reale
precum şi nedeclararea bunurilor deţinute, în scopul vădit de a obţine foloase materiale
necuvenite, constituie infracţiune de fals, uz de fals sau înşelăciune, după caz, și se pedepseşte
potrivit dispoziţiilor Codului Penal.

Sari la conținut