COMUNICAT DE PRESĂ – DAJ BOTOȘANI: 3000 euro / ha pentru cultura de USTUROI !

A fost adoptata H.G. nr. 393/2023 pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru
aplicarea Programului de susținere a producției de USTUROI ” în anul 2023.
Sprijinul financiar este de 3.000 euro/ha cultivat cu usturoi și plata se acordă proporțional cu
suprafața efectiv cultivată.

Cererile se depun la DAJ BOTOȘANI, până la data de 31 mai 2023 inclusiv, de către
următorii beneficiari:
– producători agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător valabil pana la 31.12.2023;
– producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale,
constituite potrivit OUG nr. 44/2008;
– producători agricoli persoane juridice.

Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii :

a) să utilizeze o suprafață cultivată cu usturoi de minim 3.000 mp;

b) să obțină o producție de minimum 3 kg usturoi/10 mp de pe suprafața prevăzută la lit. a)

c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-
teritorială se află suprafețele cultivate cu usturoi in anul 2023;

d) să detina Registrul de evidenta a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat
incepand cu data infiintarii culturii si avizat de OFJ;
e) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative;

Pentru a se înscrie în program, beneficiarii depun o CERERE-tip, însoțită de următoarele
documente:
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal
b) copie a certificatului de înregistrare la ONRC/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a
actului în baza căruia își desfășoară activitatea
c) copie a atestatului de producător valabil pana la 31.12.2023
d) adeverința, în original, din Registrul agricol pentru anul 2023 cu suprafața de teren utilizată de
solicitant, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;
e) declarații pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2;
f) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
Valorificarea producției se face în perioada 01 iunie – 21 noiembrie 2023 inclusiv, iar
documentele justificative (rapoarte fiscale de inchidere zilnica/bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul
de comercializare) care atestă valorificarea producției de usturoi se depun la Direcția Agricolă Județeană
Botosani până la data de 29 noiembrie 2023.

DOCUMENTE:

DECLARATII- Anexa nr.2- 2023

HOTĂRÂRE nr 393 din 04.05.2023

CERERE – Anexa nr.1- 2023

DAJ BOTOSANI – 10.05.2023

Sari la conținut